BAN QUẢN LÝ:

1. Giám Đốc: Mai Văn Long
2. PGĐ Kỹ thuật: Đỗ Tuấn Cường
3. PGĐ Kinh Doanh : Nguyễn Trọng Toàn

Quy mô:

  • Thạc sỹ: 02 người
  • Cử nhân kinh kế: 4 người
  • Kỹ sư điện: 25 người
  • Kỹ sư cơ khí: 3 người
  • Công nhân: 8 người