1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm  định

2.  Giấy đăng ký hoạt động thử  nghiệm

3. Chứng nhận ISO 9001:2015

4.  Chứng nhận đào tạo ISO/IEC  17025:2017